ANVÄNDNINGSVILLKOR

Introduktion

Den här webbplatsen tillhör Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Tyskland. Informationen på webbplatsen rörande Henkel AG & Co. KGaA (nedan kallat Henkel), Henkels dotterbolag och tredjepartsföretag har utarbetats med stor omsorg. Vi kan emellertid inte garantera informationens fullständighet och riktighet. Henkel kan inte hållas ansvarigt för eventuella misstag i innehållet på webbplatsen. Alla prognoser och bedömningar för framtiden på webbplatsen har lämnats efter bästa förmåga och kunskap. De faktiska resultat som uppnås av Henkel kan emellertid kraftigt skilja sig från dessa prognoser eftersom de beror på flera faktorer av konkurrensmässig och makroekonomisk natur, som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Utöver vad tillämplig lagstiftning kräver har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera den här typen av uttalanden på webbplatsen.  

Din användning av webbplatsen betraktas som ett samtycke till följande Allmänna användningsvillkor för webbplatsen, som du kan läsa eller skriva ut som en PDF-fil.

DEN HÄR WEBBPLATSEN, LIKSOM TILLHÖRANDE INFORMATION, ÄR INTE AVSEDD OCH HAR INTE GODKÄNTS FÖR ANVÄNDNING I USA ELLER AV AMERIKANSKA MEDBORGARE ELLER ANVÄNDARE SOM ÄR BOSATTA I USA. NÄMNDA ANVÄNDARE OMBEDS ATT BESÖKA DEN LOKALA HENKELWEBBPLATSEN ELLER WEBBPLATSER SOM TILLHÖR HENKELS PARTNERFÖRETAG I USA.

Allmänna användningsvillkor för webbplatsen

1. Upphovsrättslagstiftning

Sidorna på vår webbplats är upphovsrättsskyddade. All kopiering, modfiering, översättning, lagring och bearbetning i andra medier, inklusive lagring eller bearbetning på elektronisk väg, skyddas av gällande upphovsrättslagstiftning. All sådan användning av en del av eller allt innehåll kräver föregående skriftligt tillstånd av Henkel AG & Co. KGaA (nedan kallat Henkel). Såväl webbplatsens innehåll som struktur är upphovsrättsskyddade. All kopiering av information eller data, och särskilt användningen av texter, textutdrag eller bildmaterial (förutom Henkels pressbilder), kräver Henkels föregående skriftliga medgivande. Bildmaterial skyddas i enlighet med ß72 i den tyska lagen om upphovsrätt (UrhG). Alla distributions- och reproduktionsrättigheter tillhör Henkel. Rättigheterna gäller även i sin helhet vid automatisk eller manuell bildarkivering.

Henkels pressbilder får endast användas i redaktionella sammanhang. Pressbilder från Henkel som kopieras och/eller ändras elektroniskt i redaktionella sammanhang måste förses med följande copyrightinformation: ”© [År] Henkel AG & Co. KGaA. Med ensamrätt”. Ingen avgift utgår för eftertryck. Vi vill emellertid ha en kopia.

© 2012 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf, Tyskland. Med ensamrätt

2. Varumärken

Henkels Oval-logotyp, Henkels Oval-logotyp ”A Brand like a Friend” och alla produktnamn och/eller produktutformningar på dessa sidor är registrerade varumärken som tillhör Henkel AG & Co. KGaA, dess dotterbolag, filialer, licensgivare eller samarbetspartner. All otillåten användning eller missbruk av dessa varumärken är uttryckligen förbjuden och bryter mot gällande varumärkes-, upphovsrätts-, immaterialrätts- eller konkurrenslagstiftning.

3. Friskrivning för tredjepartswebbplatser

a. Sidorna på den här webbplatsen innehåller länkar (..så kallade hyperlänkar) till andra webbplatser som drivs av andra företag. Henkel har ingen kännedom om innehållet på dessa webbplatser. Henkel underlättar bara åtkomsten till sådana webbplatser men påtar sig inget ansvar för webbplatsernas innehåll. Våra länkar till tredjepartswebbplatser är endast avsedda att underlätta navigeringen för användaren. Information och uttalanden på länkade sidor tillhör inte oss. Vi friskriver oss från allt ansvar avseende innehållet på alla tredjepartssidor som sidorna på vår webbplats länkar till. Vi påtar oss inget ansvar för eventuella lagbrott eller intrång i tredje mans rättigheter som återfinns på sådana sidor.

b. Ägarna av sådana webbplatser som Henkels webbsidor länkar till ansvarar helt och hållet för innehållet på dessa sidor, liksom för eventuell försäljning av produkter som erbjuds på webbplatsen och hanteringen av motsvarande order.

c. Henkel påtar sig inget ansvar för eventuella överträdelser av copyright-, varumärkes-, immaterial- eller sekretessrättigheter på sådana länkade webbsidor.

d. I samband med order eller andra juridiska handlingar som inbegriper någon form av transaktion, upprättas avtal endast mellan användaren och ägaren av respektive webbplats, eller det tjänsteföretag eller den person som där anges, och under inga omständigheter mellan Henkel och användaren. Läs de allmänna villkoren på de länkade webbplatserna.

4. Allmän friskrivning

Henkels eventuella ansvar för skador som uppstår till följd av användningen av den här webbplatsen, oavsett rättslig grund, , är begränsat till skador som orsakats genom uppsåtlig eller grovt vårdslös handling. I den mån det föreligger ett tvingande ansvar från Henkels sida som en följd av brott mot väsentliga kontraktuella förpliktelser skall maxbeloppet för eventuella skadeståndsanspråk begränsas till förutsebara skador. Detta skall inte påverka Henkels ansvar enligt tillämplig produktansvarslagstiftning eller enligt eventuella garantier. Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller inte heller i händelse av dödsfall eller personskada. Henkels ägnar mycket arbete åt att hålla Henkels webbplatser fria från virus. Vi kan emellertid inte garantera frånvaron av virus. Av den anledningen rekommenderar vi användning av antivirusprogram innan nedladdning sker av dokument och data. Henkel garanterar inte att tjänsterna som erbjuds på webbplatsen inte innehåller misstag eller fel, och lämnar inte heller några garantier avseende tjänsternas tillgänglighet.

Henkel bestreber seg på å holde Henkels webområder fri for virus, men vi kan ikke garantere fravær av virus. Av denne grunn anbefaler vi at det sørges for tilstrekkelig beskyttelse mot virus (f.eks. bruk av virusskanner) før nedlasting av dokumenter og data.

Henkel garanterer ikke at tjenestene som tilbys på Henkels webområde er mangelfrie og feilfrie, ei heller tjenestenes tilgjengelighet.

5. Prognoser och avsiktsförklaring

Alla prognoser och bedömningar för framtiden på webbplatsen har lämnats efter bästa förmåga och kunskap. De faktiska resultat som uppnås av Henkel kan emellertid väsentligt skilja sig från dessa prognoser eftersom de beror på flera faktorer av konkurrensmässig och makroekonomisk natur, som i vissa fall ligger utanför Henkels kontroll. Förutom vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning har Henkel inte för avsikt att kontinuerligt uppdatera den här typen av uttalanden på webbplatsen.

6. Henkels produkter

Produkterna som presenteras på webbplatsen är exempel på produkter som är tillgängliga från Henkels företag runtom i världen. Henkel kan inte garantera att en viss produkt är tillgänglig i det land du bor. En lista över alla Henkels produkter som är tillgängliga där du bor finns på Henkels startsida för ditt land. Direktlänkar finns på startsidan under rubriken ”Henkel Worldwide”.

Övrigt

Förbundsrepubliken Tysklands lag skall tillämpas på dessa Allmänna användningsvillkor, dock utan tillämpning av Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. I den utsträckning tillämplig lokal lagstiftning så medger skall alla eventuella tvister avseende denna webbplats avgöras i Düsseldorf, Tyskland. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna användningsvillkor förklaras ogiltig, skall detta inte påverka övriga bestämmelsers giltighet.

Föregâendeck   |